FÖR GYMNASIUM

Gymnasiet

Idag ställs höga krav på lärare och skolledare. Det kommer nya lagar och förordningar om kvalitetsredovisningar, dokumentation, närvarohantering och lärande samtidigt som dagens engagerade föräldrar vill ha mer information och en tätare dialog med skolan.

Oavsett om du är lärare, elev, förälder eller skolledare kommer du i SchoolSoft åt allt som rör skolarbetet, var som helst, när som helst. Det enda som krävs är tillgång till Internet. Det gör att det blir enklare för skolan att informera om elevens vardag och ger föräldrarna möjlighet att följa sitt barns utveckling.

SchoolSoft blir en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats. Detta hjälper skolan att nå sina mål och höja kvaliteten på verksamheten.

Det är lätt att använda SchoolSoft för såväl lärare som elever och föräldrar eftersom programmet är utvecklat med tillgänglighet och användarvänlighet i fokus. SchoolSoft används idag av många kommuner och friskolor, stora som små. Allt detta är ett resultat av ett nära samarbete mellan SchoolSoft och programmets användare.

Lärarna använder SchoolSoft på samma sätt som de tidigare använde kalendrar, närvarolistor etc. Den stora skillnaden är att de nu har allt samlat på ett och samma ställe och att den tid de lägger ned på administration förkortas avsevärt.

Skolledarna får en bra överblick av skolans verksamhet. Det är enkelt att jämföra resultat och utvärderingar vilka kan användas som underlag till skolans kvalitetsredovisning.

Föräldrarna får en översikt över barnens skolgång. SchoolSoft ger en samlad inblick i barnens skolvärld vilket gör det lättare att vara en engagerad förälder.

Eleverna får stöd för sin skolverksamhet. På ämnessidorna finns läxor, prov, planeringar, viktiga filer mm.

Kommunikation

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling

Som stöd för kommunikationen finns bland annat:
* Nyheter och kalender
* Internmeddelanden till personal, elever och vårdnadshavare
* Forum
* Enkäter och kursutvärderingar
* Filer och länkar publiceras av personalen till elever och vårdnadshavare
* Stöd för att skriva ut egna grupplistor med relevant information
* Möjlighet att skapa egna grupper och kommunicera med dem
* Mejlutskick till vårdnadshavarna med information om det som hänt i SchoolSoft den senaste veckan
* iCalendar-export

Administration

I SchoolSoft finns allt du behöver för administrationen på skolan från första dagen i år 1 till sista i år 3.

* Elevregister med möjlig integration mot SPAR som uppdaterar elevernas folkbokföringsuppgifter i systemet
* Vårdnadshavarregister
* Personalregister
* Underlag för kommunfakturering
* Korthantering (busskort, passerkort mfl)
* CSN- och YHR-rapporter
* Nationella kursprov
* Grupper
* Schema
  - Möjlighet att bygga eget schema för mindre skolor
  - Bra integrationer mot andra schemasystem bl.a. NovaSchem och TimeEdit

Lärarnas dagliga arbete

Schema

Lärarna ser sitt, andra lärare samt elevernas scheman.

Planering
Lärarna har all sin planering samlad i SchoolSoft. De kan ha en planering till elever och en till sig själva. De väljer själva om de vill arbeta med lektionsplaneringar, veckoplaneringar eller lite grövre terminsplaneringar.

Prov/Uppgifter/Resultat/Inlämningsuppgifter
Lärarna kan skapa uppgifter och resultatrapportera. Eleverna och föräldrarna tar del av både uppgifter och resultat redan på sin startsida och via ämnessidorna. Eleverna kan även ladda upp filer till lärarna i samband med uppgiften. Uppgifterna kan analyseras via lärarens Urkund-konto som kan kopplas till SchoolSoft. 

Nationella kursprov

Lärarna för in resultaten på de nationella kursproven och administratörerna kan ta ut en rapport för att skicka in till SCB.

Kursmatriser

Genom att skapa en struktur för gymnasiets kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att hantera elevernas färdigheter, framsteg och bedömning av dessa.

Grupplistor
Lärarna skapar egna, utskriftsbara, grupplistor.

Ämnessidor för elever
På elevens ämnessidor samlas allt som rör eleven i varje ämne. De ser bland annat: 
* Uppgifter och resultat
* Kontaktuppgifter till personalen
* Inlämningsuppgifter
* Forum
* Viktiga filer

Portfolioarbeten
Elever och lärare kan ladda upp filer i elevens portfolio. Portfolion är uppbyggd ämnesvis och finns kvar hela elevens skolgång. 

Verksamhetslogg
I verksamhetsloggen kan personalen enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och elever. Ämnes/kurslärare kan knyta ett inlägg i loggen till sitt ämne/kurs och inlägget kommer då att visas på elevernas ämnes/kurssida. 

Bilder på elever
Bilderna visas på alla ställen där eleven förekommer; vid närvarorapportering, resultatrapportering, betygsrapportering och när lärarna lämnar omdömen i elevdokumenten.

Tidsbokning

Lärarna skapar sina egna bokningar med tider där de kan kalla elever och deras vårdnadshavare till exempelvis utvecklingssamtal.

Närvarohantering

* Lärarna lektionsrapporterar
* Frånvaroanmälningar från vårdnadshavare och myndiga elever
* Statistik går att ta ut på all närvaro och frånvaro, ämnesvis, lektionsvis, årsvis etc.

Elevdokument

Elevdokumenten är ett samlingsord för alla typer av dokumentation kring eleverna i SchoolSoft. Exempelvis utvecklingssamtalsomdömen och IUP:er.

Verktyget är mycket kraftfullt men samtidigt är enkelt att hantera. Skolan skapar själv frågorna utifrån skolverkets kriterier och väljer när lärarna ska kunna arbeta med dem.

Elever, lärare, mentorer och föräldrar har alla möjlighet att lämna omdömen. När alla omdömen lagts in görs en sammanställning som mentorn tar del av. Eleverna och föräldrarna på din skola får möjlighet att kontinuerligt följa studieresultat och utveckling.

Svaren från lärarna kan enkelt överföras till elevens IUP och utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen.

Svaren kan också enkelt jämföras från år till år och blir en naturlig del i skolans kvalitetsarbete.

Det är möjligt att skapa olika sorters elevdokument, bara fantasin sätter stopp
* Utvecklingssamtal
* IUP
* Åtgärdsprogram
* Loggbok
* Mfl

Studieplaner

I SchoolSoft hanterar man enkelt elevernas program och studieplaner. Studieplanerna hålls hela tiden uppdaterade mot Skolverkets mål genom länkar direkt från varje elevs individuella studieplan.

Eleverna får möjlighet att sätta målbetyg på alla kurser och lärarna kan kommentera målbetyget. På så sätt hålls hela tiden en levande konversation om elevernas möjlighet att nå sina individuellt satta mål.

Administratörer, mentorer, elever och vårdnadshavare kan när som helst överblicka elevens studieplan och betyg.

Betyg

Betygsättningen hanteras lika enkelt som övriga funktioner i SchoolSoft. Läraren anger betygen i en lista. Betygen skickas sedan direkt till administratören för utskrift och signering. De kan även skickas vidare till berörda myndigheter.

SchoolSofts betygssystem stödjer även betygssättning för gymnasiesärskolan och SFI.

Matsedel

Personalen på skolan skriver in information om måltiderna som serveras på skolan. Elever och vårdnadshavarna ser dagens lunch på sin startsida och kan enkelt skriva ut hela terminens matsedel.