Lärare

Datumhantering av ämnesmatriser

Ämnesmatriserna är nu anpassade till läsårsskiften och till att elever byter skola inom en organisation.
 
I ämnesmatrisen kan man välja ett datum för att se hur matrisen såg ut vid det tillfället. Matrisen går då inte att ändra.
 
När man väljer ett arkiv så får man se matrisen vid arkiveringsdatumet. Väljer man att se Ändringar så ser man dem fram till och med valt datum.
 
Elever och Vårdnadshavare kan se matrisen som den var vid valt datum oavsett vilken skola eleven gick på då. Gick eleven på en annan skola så skrivs skolans namn ut ovanför matrisen.
 
Inställningen Förmågor: Visa på elevens nya skola under Användarinställningar anger om elevernas ämnesmatriser ska vara tillgängliga på den nya skolan när eleven byter skola inom samma organisation.

Ämnesvarningar

I SchoolSoft finns det möjlighet för ämneslärarna att markera att en elev har fått en ämnesvarning. Detta görs via elevens ämnesmatris. Elev, vårdnadshavare och mentor får automatiskt meddelnade om detta. Mentorn har även en tydlig rapport på vilka elever som har fått en ämnesvarning för att snabbt kunna få en överblick över vilka mentorselever som riskerar att inte nå målen. För mer information se manualen SchoolSoft för personal.

Koppla uppgift till förmåga

Nu finns möjligheten att koppla uppgifter till ämnesmatriserna i SchoolSoft. Läraren bedömer sedan uppgiften utifrån de förmågor som är kopplade till uppgiften. Bedömningen syns sedan på elevens ämnesmatris och kan då fungera som ett stöd när ämnesmatrisen fylls i.

Kursvarningar

På gymnasiet finns nu möjlighet att skicka kursvarningar och informera om att åtgärdsprogram finns till berörda elever.

Funktionen slås på under Admin/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Använd kursomdöme.

 

Lärarna kan lämna kursvarningar på de pågående kurser där de är angivna som betygssättande lärare. Lärarna hittar kursvarningarna under Omdöme i menyn KURS. Där listas deras kurser sorterade per program. När lärarna klickar Ändra har de precis som tidigare möjlighet att skriva in ett kortare omdöme på eleven. Nu kan de också markera rutan Kursvarning.
 
Kursvarningen genererar en markering i elevens studieplan som syns för alla som har tillgång till studieplanen (elev, vårdnadshavare, mentor, skolledare och elevvårdare). När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och mentorns inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad i kursen. Kursvarningarna visas också för mentorn i den nya menyingång Kursvarning under MENTOR. Där listas alla elever i mentorsgruppen som fått kursvarningar.
 
Markeringen Åtgärdsprogram finns kommer att bli markerad om elevens mentor markerar att åtgärdsprogram är skapat.
 
Elevernas mentorer får också en ny menyingång, Kursvarningar under MENTOR där de kan se kursvarningar, utfärda kursvarningar och även markera att åtgärdsprogram finns.
 
Eleverna som fått kursvarningar listas när mentorn klickar på Kursvarningar. Mentorn kan där välja att markera att ett Åtgärdsprogram är uprättat. Detta kommer då att visas i elevernas studieplan samt under KURS/Omdöme för betygssättande lärare. När markeringen om åtgärdsprogram sparas skickas automatiskt ett meddelande till läraren i kursen.
 
Mentorerna kan också skapa egna kursvarningar i sina mentorselevers alla kurser. Detta gör de genom att välja en mentorselev i rullisten och kryssa i Alla kurser. De får då valet att markera en kursvarning. När kursvarningen sparas skickas automatiskt ett meddelande till aktuell elevs-, vårdandshavares- och lärares inkorg i SchoolSoft med information om att en kursvarning är skapad för kursen.
 
Observera att SchoolSoft enbart har stöd för att informera om att åtgärdsprogram finns. SchoolSoft har inte stöd för själva åtgärdsprogrammet. Förslagsvis kan elevdokumenten i SchoolSoft användas till detta så länge ni inte skriver in några känsliga uppgifter om eleven.
Mer information kommer att finnas i manualen SchoolSoft - personal.

Nya val för utskrifter av etiketter

Som lärare kan man skriva ut etiketter till undervisningsgrupper under menyingången Grupper/Undervisningsgrupper.

Som administratör kan man skriva ut etiketter efter urval under menyingången Admin/Underhåll/Elever. Gör först ett urval via sök-rutan, egna fält eller elevfilter och klicka sedan på Etiketter elever. Då skapas etiketter från urvalet.

Formatering av veckoplanering

Texten går att göra fet, understruken, kursiv samt kompletteras med olika symboler och ikoner. Formateringen syns i planeringens "Visa"-läge. Formateringen syns inte på startsidan.

Ämnesmatriser

Nu finns de nya ämnesmatriserna med Skolverkets kunskapskrav i SchoolSoft.

Genom att skapa en struktur för grundskolans kunskapskrav i SchoolSoft får skolan ett redskap för att hantera elevernas förmågor, framsteg och bedömning av dessa. Detta i förhållande till dels de nationella kunskapskrav de har att förhålla sig till och dels sina egna.

SchoolSoft tillhandahåller de nationella kunskapskraven för grundskolan samt ger skolan ett stöd för sina egna lokala kunskapskrav. Kunskapskraven är kopplade till ett betygsämne och har en beskrivning av de förmågor eleven ska ha uppnått vid respektive årskurs.

Läraren kommer att kunna arbeta löpande med varje elevs kunskapsmatris per ämne och aktuellt år.

I anslutning till elevens ämnesmatris kan läraren markera de olika stegen med olika färgmarkeringar för att på så sätt visa om förmågan är uppnådd. Till varje kunskapsmatris hör en textruta för lärarens kommentarer och formativa bedömning. Tanken är också att läraren ska kunna markera vilka moment i kursplanen som eleven har arbetat med och bedömningen alltså gäller.

Läs mer om ämnesmatriserna i manualerna SchoolSoft för administratörer och SchoolSoft för personal som du hittar på vår manualsida.

Våra manualer finner du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft och scrolla längst ner på hjälpsidan till länken Klicka här för att komma till SchoolSofts manualer

Kursplaner

Kursplanerna visar det centrala innehållet per ämne och årskurs och är uppdelade i ett antal moment. Som undervisande lärare kan man koppla de olika momenten till uppgifterlektionsplaneringar och veckoplaneringar för att på så sätt kunna ta fram en rapport på att man jobbat med alla de olika momenten i det centrala innehållet.

Kopplingen görs genom att läraren klickar på länken Koppla kursplan när läraren jobbar med uppgifter eller planeringar. Läraren kommer då till ett popup-fönster där momentet kan kopplas till samtliga ämnens kursplaner. Aktuellt ämne är förvalt förutsatt att ämnet är kopplat till ett betygsämne som har en kursplan. Det går att koppla flera moment till en uppgift/planering och det går även att ta bort kopplingar på samma sida.

Lärare ser en rapport över vilka moment som är kopplade till uppgifter och planeringar för en undervisningsgrupp under Undervisning/Kursplan.  Elever och vårdnadshavare ser motsvarande rapport under länken Kursplan på respektive ämnessida.

För att börja använda funktionen, ändra systeminställningen Grundskola: Kursplaner till Ja.
Administratören bör också gå igenom alla ämnen (Admin/Underhåll/Ämnen) och se att de är kopplade till rätt betygsämne.

Observera att momenten kopplas per undervisningsgrupp och inte per elev. Om en elev byter undervisningsgrupp kommer rapporten för eleven visa de moment som är kopplade till elevens nya undervisningsgrupp.

 

Hantering av oanmäld frånvaro

Gemensamt för LGR 11 och GY11 är kravet på att meddela vårdnadshavarna om elevernas oanmälda frånvaro samma dag som den inträffar. Detta i syfte att tidigt fånga upp elevernas frånvaro (se 7 kap. 17§ och 15 kap. 16§ i nya skollagen för mer information).

I SchoolSoft finns möjlighet för skolan att hantera kontakten med vårdnadshavarna och meddela dem om elevernas oanmälda frånvaro. SchoolSoft kan t ex skicka ut e‐post eller sms till vårdnadshavarna samma stund som eleven rapporteras med oanmäld frånvaro, eller så tar föräldrarna del av frånvaron direkt i SchoolSoft.

Meddelandet (e‐post eller sms) innehåller information om att vårdnadshavarna har nya händelser i SchoolSoft som de behöver ta del av. Skolan och vårdnadshavarna ges även möjlighet att ange om detaljer avseende frånvaron ska inkluderas i meddelandet, men ett e‐postmeddelande eller sms är alltid förenat med en risk att andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet.

Under Min profil väljer vårdnadshavarna vilket sätt de vill bli kontaktade på. Vårdnadshavaren kan sedan markerar att de tagit del av informationen om elevens oanmälda frånvaro på SchoolSofts Startsida.

För skolledare, mentorer och elevvårdare finns rapporter över vilka elever som har oanmäld frånvaro, om och på vilket sätt deras vårdnadshavare har blivit kontaktade samt om vårdnadshavarna har tagit del av informationen. Här syns vårdnadshavarnas kontaktuppgifter och rektor/mentor/elevvårdare kan markera om de har varit i kontakt med vårdnadshavarna.

Mer information finns i manualen Hantering av oanmäld frånvaro. Våra manualer hittar du som vanligt genom att klicka på frågetecknet i SchoolSoft, längst ner på hjälpsidan finns en länk till manualsidan.

 

Sidor